Bezplatné dodání od 3500 Kč
Bezplatné vrácení do 100 dnů

Všeobecné obchodní podmínky webových stránek

www.hardloop.cz


Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky pro prodejní transakce uzavírané mezi společností HARDLOOP, společnost s ručením omezeným s kapitálem 186 384 eur, se sídlem na adrese 17, avenue du Pré de Challes - 74 940 Annecy, Francie, zapsané v Obchodním rejstříku v Annecy pod číslem 802 166 199, daňové identifikační číslo: FR01 802 166 199, telefon: +331 84 67 14 24, e-mailová adresa: hello@hardloop.com, provozující webové stránky https://www.hardloop.cz/ (dále jen „webové stránky“) a osobami nakupujícími na webových stránkách https://www.hardloop.cz/ (dále jen „webové stránky“).

 

1 – Definice

V tomto dokumentu se používají následující termíny, které jsou, bez ohledu na mluvnické číslo, definovány takto:

 • „Zákazník“: fyzická osoba ve věku nejméně 18 let, jednající za účelem nespadajícím do její obchodní, průmyslové, řemeslné, živnostenské či zemědělské činnosti a způsobilá uzavírat smlouvy, která na webových stránkách podala alespoň jednu objednávku pro nákup zboží. Zákazník je držitelem uživatelského účtu https://www.hardloop.cz/;
 • „Formulář“: registrační formulář, který musí zákazník nutně vyplnit, aby si mohl vytvořit účet na webových stránkách poté, co se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami použití;
 • „Strany“: Společnost HARDLOOP, zákazník, uživatel, dodavatel či odběratel;
 • „Webové stránky“: Webové stránky https://www.hardloop.cz/ a služby, které nabízejí;
 • „Odběratel“: fyzická osoba ve věku nejméně 18 let, jednající za účelem nespadajícím do její obchodní, průmyslové, řemeslné, živnostenské či zemědělské činnosti a způsobilá uzavírat smlouvy, která se obrátila na Oddělení sportovních služeb;
 • „Uživatel“: fyzická nebo právnická osoba, která se zaregistrovala na webových stránkách https://www.hardloop.cz/ pro své vlastní účely jakožto zákazník, odběratel nebo člen komunity.

 

2 – Cena zboží

Veškeré ceny jsou uváděné v českých korunách včetně daně a bez poštovného, jak je uvedeno v článku 4 – Expedice a dodání.

Zboží se fakturuje podle platných sazeb zveřejněných na webových stránkách k okamžiku registrace objednávek.

Zboží zůstává ve vlastnictví společnosti HARDLOOP až do obdržení úplné částky.

 

3 – Objednávka

 

3.1. Přijetí všeobecných obchodních podmínek

Podání objednávky je podmíněno vytvořením uživatelského účtu, pokud jej zákazník nemá, předchozím výslovným přijetím všech ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, se kterými se zákazník měl možnost předem seznámit.

Potvrzení objednávky zákazníkem po její rekapitulaci představuje výslovné a bezvýhradné přijetí těchto všeobecných obchodních podmínek.

Společnost HARDLOOP může tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoli upravit. Smlouva se řídí všeobecnými obchodními podmínkami platnými v den, kdy zákazník podá objednávku.

 

3.2. Proces objednávky

Při podávání objednávky zákazník zaručuje, že má právní způsobilost tyto všeobecné obchodní podmínky přijmout a uzavřít smlouvu o prodeji se společností HARDLOOP.

Při podávání objednávky se musí zákazník ujistit, že uvádí přesné a úplné údaje, zejména co se týče bydliště a místa doručení. Uvádí také platné telefonní číslo a e-mailovou adresu.

Společnost HARDLOOP si vyhrazuje právo zrušit nebo odmítnout objednávku zákazníka, u kterého by existoval spor ohledně úhrady některé z dřívějších objednávek.

Za účelem podání objednávky musí zákazník společnosti HARDLOOP předat související informace a doplnit informace vyžadované v rámci procesu objednávky.

Smlouva o prodeji je uzavřena okamžikem, kdy zákazník přijme všeobecné obchodní podmínky, se kterými se měl možnost předem seznámit, po rekapitulaci objednávky, aniž jsou tím dotčena ustanovení související s výhradou vlastnictví či možnosti stažení a zrušení objednávky. Potvrzení objednávky představuje výslovný souhlas zákazníka s množství, cenou a povahou kupovaného zboží.

Až do úhrady má zákazník možnost vrátit se na předchozí stránky, opravovat a upravovat objednávku a dříve zadané údaje.

Po potvrzení objednávky bude zákazníkovi odeslán e-mail s potvrzením, který osvědčí přijetí objednávky a zrekapituluje veškeré informace a kopie všeobecných obchodních podmínek na trvanlivém nosiči.

Proces objednávky je následující:

 • výběr zboží a přidání do košíku;
 • potvrzení obsahu košíku;
 • identifikace na webových stránkách, pokud není zákazník dosud identifikován;
 • výběr způsobu doručení;
 • přijetí všeobecných obchodních podmínek, se kterými se měl možnost předem seznámit;
 • výběr způsobu platby;
 • potvrzení platby;
 • přijetí e-mailu s potvrzením objednávky.

Během těchto jednotlivých fází má klient možnost:

 • zobrazit podrobnosti objednávky a celkovou částku;
 • opravit případné chyby;
 • potvrdit objednávku a tím vyjádřit přijetí.

 

3.3. Výhrada vlastnictví

Společnost HARDLOOP si vyhrazuje vlastnictví zboží až do kompletního uhrazení ceny, tj. až do obdržení platby společností HARDLOOP, a to podle čl. 2367 a násl. občanského zákoníku.

Neuhrazení celé částky umožňuje nárokovat si prodané zboží, aniž by tím byl dotčen převod rizik ztráty nebo poškození zboží okamžikem jeho doručení a z toho vyplývající zodpovědnost za případnou náhradu.

 

3.4. Dostupnost zboží

Objednávka představuje přijetí ceny a popisu zboží dostupného k nákupu.

Společnost HARDLOOP se zavazuje splnit objednávky obdržené prostřednictvím webových stránek pouze v mezích dostupných zásob.

V případě nedostupnosti zboží tvořícího součást objednávky se společnost HARDLOOP zavazuje o tom zákazníka informovat co nejdříve, a to před datem dodání objednávky a, pokud se zákazník rozhodne nákup zrušit, vrátit mu prostředky do čtrnácti (14) dnů od této výpovědi smlouvy. Objednávka zákazníka bude automaticky zrušena.

 

4 – Expedice a dodání

Místo a datum dodání sjednají strany.

 

4.1. Dodací lhůty a náklady

Dodací lhůta je stranami vzájemně sjednána v okamžiku podání objednávky, podle dostupnosti produktů, případně dostupnosti dopravců, a to v pořadí přijetí objednávek.

K dodání do České republiky má zákazník na výběr z následujících možností:

 • Dodání do některého z výdejních míst skupinyDPD za 150 Kč (bezplatně u nákupů od 3 500 Kč) do 72 h až 96 h počínaje expedicí, od pondělí do soboty;
 • Dodání do bydliště či na pracoviště za 150 Kč (bezplatně u nákupů od 3 500 Kč) službou DPD do 72 h až 96 h počínaje expedicí, od pondělí do soboty.

 

4.2. Nedodání ve stanovené lhůtě

S výjimkou zásahu vyšší moci platí, že v případě nedodání ve stanovené lhůtě může zákazník objednávku zrušit doporučeným dopisem s potvrzením o doručení na následující adresu: HARDLOOP, 17, avenue du Pré de Challes – 74 940 Annecy, Francie, případně písemně na jiném trvanlivém nosiči, pokud stejným způsobem požádal společnost HARDLOOP o dodání v přiměřené náhradní lhůtě a k dodání v této lhůtě nedojde.

V takovém případě budou částky uhrazené zákazníkem vráceny v plné výši.

 

4.3. Nedostatky zjištěné při dodání

Zákazník je povinen zkontrolovat stav dodaného zboží.

Veškeré nedostatky týkající se zboží (havárie, chybějící zboží oproti objednávce, rozbité či vadné zboží) musí být oznámeno společnosti HARDLOOP do tří (3) dnů od převzetí objednávky podle procedury popsané v článku 6 níže, aniž jsou tím dotčena práva zákazníka související se zákonnou zárukou na shodu a na skryté vady (čl. 11.1 níže).

U dodání u obchodníka v blízkosti sítě DPD musí zákazník zkontrolovat obsah balíku a stav zboží na výdejním místě před podepsáním protokolu o převzetí (tištěného či elektronického).

Otevřené, nekompletní či poškozené zboží zákazník nesmí převzít.

Na veškeré zboží nabízené společností HARDLOOP se vztahuje zákonná záruka v souladu s čl. L. 217-4 a násl. spotřebitelského zákona a záruka na skryté vady prodané věci pod podmínkami stanovenými v čl. 1641 a násl. občanského zákoníku, jak uvádí čl. 11.1.

 

4.4. Problémy s dodáním na straně zákazníka

V případě uvedení chybných údajů musí zákazník počítat se zpožděním a nese finanční důsledky, které z něj mohou vyplývat. V takovém případě si společnost HARDLOOP vyhrazuje právo fakturovat navíc k nákladům na dodání paušální spoluúčast na nákladech na zpracování objednávky ve výši 5,90 eur. Společnost HARDLOOP se zavazuje na první žádost zákazníka sdělit podrobnosti a vynaložené náklady.

 

5 – Platba

Zákazník je informován o zpracování platby objednávky na webových stránkách provozovateli platebních řešení HARDLOOP, společnostmi Stripe, Paypal.

Pokud chce zákazník potvrdit objednávku uhrazením částky, bude automaticky podle své volby přesměrován na zabezpečené internetové stránky provozované společností Stripe, PayPal.

Pro každou online platbu kartou zákazník zaručuje, že má práva k používání karty, jejíž údaje jsou zadány během objednávky.

Zákazník si může vybrat z následujících možností platby:

 • platební kartou: Visa, MasterCard, Carte Bleue, vydanou ve Francii,
 • službou PayPal,

Informace související s objednávkou zákazníka včetně údajů platební karty nutných pro úhradu částky objednávky jsou předmětem automatického zpracování údajů.

Cílem tohoto automatického zpracování údajů je zabezpečení transakce. Příjemcem údajů souvisejících s objednávkou je zabezpečené online platební řešení společností Stripe a HARDLOOP, jehož prostřednictvím zákazník nakupuje. Nepředání údajů souvisejících s objednávkou brání realizaci a analýze transakce.

V souladu se zákonem o informatice a svobodách ze 6. ledna 1978 může zákazník kdykoli využít práva na přístup, opravu a vznesení námitky pro veškeré osobní údaje prostřednictvím kontaktního formuláře HARDLOOP.

Společnost HARDLOOP si vyhrazuje právo ověřovat osobní údaje sdělené zákazníkem a přijmout veškerá opatření, která uzná za nezbytné k ověření skutečnosti, že příslušná osoba, jejíž bankovní účet je zatížen, je skutečně tou, která objednávku podala, aby se předešlo podvodným platbám. Toto ověření může mít formu žádosti o doložení totožnosti a/nebo místa bydliště a/nebo bankovních dokumentů (formulář RIB nebo zrušený šek). Pokud zákazník neodpoví na žádost takovéto povahy ve lhůtě dvou (2) dnů od žádosti zaslané společností HARDLOOP, bude to mít za následek automatické zrušení příslušné objednávky, a to bez možnosti pozdější reklamace.

Společnost HARDLOOP bude také mít možnost přímo zrušit objednávku, která by vykazovala jeden či více rizikových faktorů ukazujících na zneužití platební karty.

 

6 – Právo na odstoupení a na výměnu

 

6.1. Právo na odstoupení

Zákazník má lhůtu čtrnácti (14) celých dnů na uplatnění svého práva na odstoupení počínaje datem přijetí zboží bez nutnosti uvádět důvody či platit pokuty. Pokud je objednávka doručena ve více zásilkách, počítá se lhůta na odstoupení od převzetí poslední položky zákazníkem.

Možnosti, jak právo na odstoupení uplatnit, uvádí čl. 6.2.

Náklady na vrácení hradí společnosti HARDLOOP za podmínek uvedených v čl. 6.2.

Společnost HARDLOOP prodlouží zákazníkovi lhůtu na odstoupení o dalších šestnáct (16) dnů pod podmínkou dodržení podmínek uvedených v odstavci níže. Zákazník tak má na odstoupení lhůtu třiceti (30) dnů.

 

6.2. Podmínky odstoupení

Zákazník může uplatnit právo na odstoupení prostřednictvím formuláře pro odstoupení, který tvoří přílohu těchto všeobecných obchodních podmínek. Ve lhůtě uvedené v článku 6.1 je třeba odeslat tento formulář nebo jiné prohlášení, které jednoznačně vyjadřuje úmysl odstoupit, na následující adresu: 17, avenue du Pré de Challes – 74 940 Annecy, Francie. Zákazník může rovněž vyplnit a poslat žádost o odstoupení v části „Hardloop pro mě“ na webových stránkách.

Pokud objednávka zákazníka obsahuje více položek a zákazník si přeje vrátit více než jednu, musí přesně identifikovat položky, za které chce obdržet prostředky zpět, ve formuláři pro odstoupení nebo vybrat tyto položky v rámci žádosti o vrácení v části „Hardloop pro mě“.

Až společnost HARDLOOP žádost o odstoupení zpracuje, pošle zákazníkovi etiketu pro vrácení, aby mohl zásilku bezplatně poslat zpět u obchodníka v síti So Colissimo nebo na poště.

Vrácené zboží musí být nové, nepoužité a v původním zcela nepoškozeném obalu.

Zákazník musí společnosti vrátit všechny doručené položky, za které chce vrátit prostředky, bez zbytečného odkladu a nejpozději čtrnáct (14) dnů od obdržení etikety pro vrácení. Pokud zákazník zboží odešle před vypršením lhůty čtrnácti (14) dnů, má se za to, že lhůtu dodržel.

Prostředky za vrácené zboží budou vráceny ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od sdělení rozhodnutí o odstoupení, a to včetně nákladů na dopravu (mimo případů, kdy si zákazník vybral dražší možnost dodání než standardní možnost nabízenou společností HARDLOOP).

Pokud zákazník odeslal zboží způsobem doručení neschváleným společností HARDLOOP a nese tak v tomto smyslu náklady na zaslání zpět, nemá žádný nárok na vrácení prostředků od společnosti HARDLOOP.

Dále bude vrácení prostředků odloženo, dokud společnost HARDLOOP zboží neobdrží nebo dokud zákazník nedodá doklad o odeslání zboží na následující adresu: 17, avenue du Pré de Challes – 74 940 Annecy, Francie, podle toho, co nastane dříve.

Prostředky budou vráceny stejnou platební metodou, kterou použil zákazník pro nákup produktů, pokud se strany nedohodnou na jiné platební metodě.

V každém případě takovéto vrácení prostředků nebude znamenat žádné náklady pro zákazníka.

 

6.3. Žádost o výměnu a expedice objednávky výměny

Namísto vrácení prostředků za zboží může zákazník požadovat výměnu zboží v rámci objednávky.

V takovém případě zákazník vyplní a odešle žádost o výměnu v části „Hardloop pro mě“ na webových stránkách.

Pokud objednávka obsahuje více položek a zákazník požaduje výměnu více než jedné z nich, musí položky, jejichž výměnu požaduje, vybrat v části „Hardloop pro mě“.

Až společnost HARDLOOP žádost o vrácení zpracuje, pošle zákazníkovi etiketu pro vrácení, aby mohl zásilku bezplatně poslat zpět u obchodníka v síti DPD.

Způsob vrácení potvrzený zákazníkem již později nelze změnit.

Vrácené zboží musí být nové, nepoužité a v původním zcela nepoškozeném obalu.

Zákazník musí společnosti HARDLOOP vrátit všechny doručené položky, za které chce vrátit prostředky, bez zbytečného odkladu a nejpozději čtrnáct (100) dnů od obdržení etikety pro vrácení od společnosti HARDLOOP. Pokud zákazník zboží odešle před vypršením lhůty sta (100) dnů, má se za to, že lhůtu dodržel.

Objednávka výměny bude zpracována ve stejných lhůtách jako původní objednávka po převzetí vráceného zboží v našem skladu.

Pokud je částka objednávky výměny vyšší než částka původní objednávky, může zákazník uhradit rozdíl online platební kartou.

Expedice objednávky výměny je podmíněna potvrzením tohoto předpisu.

Pokud je částka vyměněné objednávky nižší než částka původní objednávky, vrátí společnost HARDLOOP zákazníkovi rozdíl do sedmi (7) dnů od převzetí zásilky v našem skladu, pokud zákazník zásilku podal u obchodníka v blízkosti sítě DPD nebo Mondial Relay, případně na poště, pomocí k tomu určené etikety pro vrácení.

Zákazník musí uschovat doklad o podání zásilky, který mu bude vystaven.

V případě ztráty zásilky se odblokování objednávky, výměna ani vrácení prostředků bez tohoto dokladu neprovede.

Na případnou reklamaci související s vrácením má zákazník lhůtu sto (100) pracovních dnů počínaje datem podání zpáteční zásilky.

Po uplynutí této lhůty již žádná žádost nebude přijata.

Zákazník musí reklamaci poslat e-mailem prostřednictvím kontaktního formuláře, který je k dispozici na stránce zákaznické služby HARDLOOP, nebo poštou na následující adresu: HARDLOOP, Service Client, 17, avenue du Pré de Challes – 74 940 Annecy, Francie.

 

6.4. Stav zboží

Veškeré vrácené položky (produkty, původní balení, příslušenství, dokumentace atd.) musí být vráceny zcela nepoškozené.

Po převzetí balíku společnost HARDLOOP vyhodnotí stav vráceného zboží. Vrácení nebude přijato, pokud bylo vracené zboří viditelné používané nebo poškozené na straně zákazníka a je v důsledku tohoto používání nebo poškození nevhodné k dalšímu prodeji.

Pokud společnost HARDLOOP vrácení zamítne, bude zboží na náklady společnosti HARDLOOP vráceno zákazníkovi, aniž by měl zákazník jakýkoli nárok na náhradu nebo vrácení prostředků, s výjimkou pozdějšího uplatnění práv souvisejících se zárukou prodaného zboží.

V případě výměny platí, že pokud bylo vrácené zboží viditelné používané nebo poškozené na straně zákazníka a je v důsledku tohoto používání nebo poškození nevhodné k dalšímu prodeji, může společnost HARDLOOP použít vůči zákazníkovi jakýchkoli nápravných prostředků.

 

7 – Zabezpečí transakcí

Společnost HARDLOOP využívá veškerých prostředků k zajištění důvěrnosti údajů přenášených na internetu a na webových stránkách.

K těmto účelům webové stránky využívají zabezpečená online platební řešení Stripe, Paypal.

 

8 – Zákaznická služba

Máte li otázky nebo zájem o další informace, můžete se obrátit na zákaznickou službu HARDLOOP:

 • telefonicky pondělí–pátek 9:00–18:00 na čísle +33 1 84 67 14 24 (cena vnitrostátního hovoru z pevné linky). V případě otázek týkajících se objednávky nebo vrácení si zákazník musí před hovorem připravit číslo objednávky nebo číslo pro sledování. Příslušné číslo je uvedeno v osobním prostoru zákazníka v části „Hardloop pro mě“.
 • e-mailem prostřednictvím kontaktního formuláře na adrese hello@hardloop.com;
 • poštou na adrese HARDLOOP, Service Client, 17, avenue du Pré de Challes – 74940 Annecy, Francie.

 

9 – Odpovědnost

Společnost HARDLOOP má vůči zákazníkovi plnou odpovědnost za řádné plnění smlouvy se zákazníkem uzavřené.

Společnost HARDLOOP však odpovědnost nenese v případě neplnění nebo nesprávného plnění uzavřené smlouvy v případě zásahu vyšší moci, v případě události na straně zákazníka nebo v případě nepředvídatelných a nepřekonatelných škod či jiných následků spojených s používáním internetu, zejména přerušení služby, vnějšího narušení nebo přítomnosti počítačových virů.

Web HARDLOOP obsahuje hypertextové odkazy, které mohou odkazovat na jiné webové stránky. Společnost HARDLOOP však neodpovídá za obsah těchto webových stránek, pokud odporují zákonným ustanovením a platným předpisům.

Fotografie a ilustrace zobrazené u produktů na našich webových stránkách nejsou smluvně závazné a společnost HARDLOOP za ně proto neodpovídá.

 

10 – Záruka – Vyloučení

 

10.1. Zákonné záruky

Zákazník může využít zákonné záruky na shodu, kterou předepisuje spotřebitelský zákon, zejména pak následující články:

Článek L. 217-4: „Prodejce dodává zboží odpovídající smlouvě a odpovídá za nedostatky shody existující v okamžiku dodání. Odpovídá rovněž za nedostatky shody vyplývající z balení, návodů k montáži či instalaci, pokud jí byl smluvně pověřen nebo pokud byla provedena na jeho odpovědnost.“

Článek L. 217-5: „Zboží odpovídá smlouvě:

1. Jestliže je vhodné k použití běžně očekávanému od podobného zboží, případně:

– pokud odpovídá popisu poskytnutému prodejcem a má kvality, který prodejce prezentoval kupujícímu formou vzorku nebo modelu;

– pokud vykazuje vlastnosti, které může kupující legitimně očekávat s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodejcem, výrobcem nebo jeho zástupcem, zejména v reklamách či na etiketách;

2. Jestliže vykazuje vlastnosti vymezené vzájemnou dohodou stran nebo je vhodné k jakémukoli zvláštnímu použití vyžadovanému kupujícím, které bylo oznámeno prodejci a které prodejce přijal.“

Článek L. 217-12: „Žaloba na základě nedostatku shody je promlčena po dvou letech od dodání zboží.“

Společnost HARDLOOP rovněž odpovídá za vady ovlivňující prodané zboží za podmínek předepsaných články 1641 až 1649 občanského zákoníku.

Článek 1641 občanského zákoníku: „Prodejce je vázán zárukou v případech skrytých závad prodané věci, které ji činí nevhodnou k určenému účelu nebo které natolik snižují její použitelnost, že kupující by si ji jinak nekoupil nebo by za ni nabídl nižší cenu, pokud by o nich věděl.“

Článek 1648 pododst. 1 občanského zákoníku: „Žalobu na základě redhibičních vad musí kupující podat ve lhůtě dvou let od zjištění vady.“

 

10.2. Vyloučení

V případě náhodného poškození materiálu se záruka nevztahuje na poškození vyplývající z nesprávného použití zboží.

Záruky se nevztahují na výměnu spotřebního materiálu, závady spojené s nefunkčností příslušenství ani vady a jejich důsledky vzniklé v důsledku zásahu nesmluvního opravce.

Společnost HARDLOOP nenese odpovědnost za nesprávné použití, ani za použití zboží zákazníkem k nevhodným účelům.

 

11 – Duševní vlastnictví

V souladu s ustanoveními čl. 12 všeobecných podmínek použití webových stránek zůstávají veškeré ilustrace, snímky, způsoby prezentace, grafiky a texty na webových stránkách ve výlučném vlastnictví společnosti HARDLOOP, případně vlastníků těchto práv, kteří společnosti HARDLOOP udělili právo je využívat.

Reprodukce, reprezentace nebo využívání těchto práv zákazníkem představuje pochybení, které by mohlo mít za následek právní kroky.

 

12 – Dohoda o dokazování

Strany se výslovně shodly, že spolu mohou pro účely plnění těchto všeobecných obchodních podmínek komunikovat elektronicky. Strany se shodly, že vzájemně vyměněné e-maily právoplatně prokazují obsah vzájemné komunikace a v případě potřeby také vzájemných závazků, zejména co se týče předávání a přijímání objednávek.

Dále, není-li prokázán opak, představují údaje uložené společností HARDLOOP důkaz o komunikaci mezi společností HARDLOOP a zákazníkem.

 

13 – Celé ujednání – Oddělitelnost

Pokud byla některá z ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek shledána neplatnými, bezpředmětnými či nevymahatelnými, nebude mít takováto neplatnost, bezpředmětnost či nevymahatelnost za následek neplatnost, bezpředmětnost či nevymahatelnost ostatních ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, protože ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek jsou oddělitelná.

 

14 – Vyšší moc

Žádná ze stran nenese odpovědnost ani nemá žádný závazek odškodnění z důvodu případných škod utrpěných druhou stranou v důsledku neplnění nebo nesprávného plnění smluvních závazků nebo jejich části kteroukoli ze stran jen a pouze v tom případě, že by toto neplnění nebo nesprávné plnění bylo důsledkem zásahu vyšší moci, případně by mělo za jedinou příčinu zásah vyšší moci, jak jej definuje článek 1218 občanského zákoníku a judikatura plenárního shromáždění Kasačního soudu.

Strana, která se chce na zásah vyšší moci odvolat, o tom musí uvědomit druhou stranu e-mailem, jakmile se o něm dozví, nejpozději však pět (5) dnů poté, co příslušná událost nastane.

 

15 – Rozhodné právo

Tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí francouzským právem.

 

16 – Spory

Zákazník je informován o možnosti využít v případě sporů proces konvenční mediace nebo jiný alternativní způsob urovnání sporů.

Zákazník se může zejména bezplatně obrátit na soudního konciliátora. Seznam soudních konciliátorů je k dispozici na následující adrese: https://www.conciliateurs.fr/.

V případě neúspěchu takovéhoto pokusu o smírné urovnání sporu bude spor předložena příslušným francouzským soudům.