Bezplatné dodání od 3500 Kč
Bezplatné vrácení do 100 dnů

Uhlíkově neutrální od roku 2015

Podívejte se na naši cestu k uhlíkové neutralitě !
 

Uhlíkově neutrální od roku 2015

Abychom přispěli ke stabilizaci klimatu, rozhodli jsme se stát se od roku 2021 uhlíkově neutrální společností. Uvědomujeme si naléhavost klimatické situace, ale rovněž jsme chtěli kompenzovat své dřívější uhlíkové emise od roku 2015.

K datu 22. dubna 2021, tedy na Den Země, se společnost Hardloop stala uhlíkově neutrální, a to i zpětně od roku 2015 !

Celý tým přivítal náš nový status s nadšením a velkou pokorou, protože to pro nás nebyl konec, ale teprve začátek. Na této stránce si můžete přečíst o naší cestě k uhlíkové neutralitě. !

Proč je uhlíková neutralita důležitá ?

Dodržování Pařížské dohody : Pařížská dohoda o klimatu (COP21) podepsaná 22. dubna 2016 – na Den Země – stanovila cíl dosažení klimatické neutrality světového hospodářství do roku 2050. K dnešku ji ratifikovalo už více než 180 zemí a jejím cílem je omezit globální oteplování o 1,5 °C oproti předindustriální úrovni omezením nadměrného vypouštění CO2 (oxid uhličitý).

Omezení globálního oteplování : Za globálním oteplováním stojí z velké části nadměrné vypouštění CO2 (oxid uhličitý) spojené s našimi způsoby výroby a spotřeby. Oteplování způsobuje dalekosáhlé změny života na Zemi a způsobuje řadu klimatických katastrof: sucha, záplavy, tornáda, tání ledovců, vymírání živočišných druhů…

Skleníkový efekt je přírodní jev, který je nutný pro život na Zemi. Bez skleníkového efektu by teplota na naší planetě byla -18 °C oproti současnému průměru 15 °C. Zemi ohřívá energie ve formě slunečního záření. Sluneční paprsky pronikají atmosférou, kterou tvoří plyny, a dopadají na zemský povrch. Energii těchto paprsků pohlcují oceány, vzduch a pevnina. Pohlcená energie se poté uvolňuje v podobě tepla, jinak řečeno infračervených paprsků. Skleníkové plyny (například CO2) toto infračervené záření odrážejí zpět k povrchu Země. Tento jev přispívá k přirozenému oteplování planety. Nadměrné vypouštění skleníkových plynů a zejména CO2 v důsledku lidské činnosti vyvolává nerovnováhu klimatu.

Podle výročního věstníku Světové meteorologické organizace (WMO), agentury OSN „srovnatelné množství CO2 (tj. více než 400 ppm) Země naposledy zaznamenala před 3 až 5 miliony let: teplota byla o 2 až 3 °C vyšší a hladina moře vyšší o 10 až 20 metrů oproti současné hladině.“ Je nutné bezodkladně jednat.

« Naše děti musí mít možnost chodit, běhat, sjíždět, lézt a objevovat – a to vše na zdravé planetě. Proto jsme se rozhodli na nic nečekat a sami se rychle stát uhlíkově neutrálními. » Julien JEREMIE - spoluzakladatel Hardloop

Jak se společnost Hardloop stala uhlíkově neutrální ?

Fáze 1 : Změření emisí
Abychom dosáhli klimatické neutrality, vyhodnotili jsme si nejprve bilanci uhlíku ve spolupráci s nezávislou organizací ClimatePartner (která se specializuje na ochranu klimatu). Začali jsme tím, že jsme zohlednili přímé emise (spojené s vytápěním, scope 1) a nepřímé z kupované elektřiny (scope 2). Následně jsme přidali nepřímé emise, nad kterými máme menší bezprostřední kontrolu (scope 3). Kromě obvyklých emisí kategorie scope 3 (služební cesty, využívání serverů, práce z domova atd.) byly vypočítány a zohledněny rovněž emise spojené s produkty (balení a dodávání zákazníkům).

Emise uhlíku byly vypočítány na základě protokolu GHGP.

Další informace o organizaci ClimatePartner

Fáze 2 : Snižování emisí
Abychom dosáhli cíle COP21 a klimaticky neutrálního světa, je nezbytné emise kolektivně snížit. Proto svou iniciativu zvyšujeme, abychom emise dále snižovali: dojíždění na kole, volba zelené energie, recyklace nebo opakované použití kartonů, zavádění práce z domova, nabídka 15 % ekologicky šetrných produktů a 90 % do roku 2023… a to je teprve začátek! Nicméně navzdory našemu úsilí zůstává určité množství emisí spojených s naší činností, které se nám ještě na nulu snížit nepodařilo. Abychom tedy byli klimaticky neutrální, musíme je kompenzovat.

Další informace o našich opatřeních na ochranu životního prostředí

Fáze 3: Kompenzace emisí CO2
Po vypracování uhlíkové bilance jsme v zájmu kompenzace emisí vyhledali projekty, které přispějí ke snížení množství CO2 vypouštěného do atmosféry, a tím k ochraně klimatu. Už od svého založení se naše společnost angažuje formou recyklace a vysazování stromů, takže tři projekty na snižování CO2, které jsme se rozhodli podpořit, v této podpoře přirozeně pokračují :

Co pro společnost uhlíková neutralita znamená ?

Jako uhlíkově neutrální se kvalifikují společnosti, jejichž emise CO2 byly vypočítány a kompenzovány příspěvkem na mezinárodně uznávané projekty na ochranu klimatu. Kompenzace emisí CO2, ke které dochází po prevenci a redukci, tvoří klíčovou etapu celého globálního úsilí o ochranu klimatu.

Skleníkové plyny jako CO2 se rovnoměrně rozptylují v atmosféře, takže jejich koncentrace je přibližně stejná po celém světě. Co se tedy koncentrace skleníkových plynů a celosvětového skleníkového efektu týče, nezáleží příliš na tom, kde dochází k produkci emisí a kde k jejich snižování. Proto je možné kompenzovat emise, kterým se nelze vyhnout na některém místě, prostřednictvím projektů na ochranu klimatu někde úplně jinde.

Co jsou projekty na ochranu klimatu ?

Projekty na ochranu klimatu hrají rozhodující roli v boji proti globálnímu oteplování, protože umožňují redukci skleníkových plynů certifikovaným postupem. Tyto projekty se mohou zaměřovat na ochranu lesů, zalesňování nebo rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Navíc přispívají k udržitelnému rozvoji v zemích, kde se realizují, a zlepšují například zásobování nezávadnou pitnou vodou, rozvoj místní infrastruktury, vytváření pracovních míst nebo zachovávání biodiverzity.

Pro účely měření tohoto příznivého působení stanovila OSN 17 cílů udržitelného rozvoje, které představují mezinárodně uznávaný nástroj. Cílí na různé aspekty od boje proti chudobě a hladu, přístupu ke vzdělání a zaměstnanosti, po rozvoj čistých energií dostupných pro všechny.

Vybrané projekty na ochranu klimatu musí vyhovovat mezinárodně uznávaným standardům, a tvoří proto předmět certifikací a kontrol podle kritérií velmi přísných norem, jako jsou například „Gold Standard“ nebo „Verified Carbon Standard“. To umožňuje zaručit a pravidelně ověřovat, že projekty řádně plní cíle ochrany klimatu. Jedním z hlavních požadavků je, aby projekty skutečně představovaly doplňková opatření a aby jejich příspěvek ke snižování CO2 v atmosféře byl měřitelný.

Aby byl projekt uznaný jako projekt na ochranu klimatu, musí být dodržena následující kritéria :

Adicionalita : Způsobilé jsou pouze projekty závislé na dodatečné finanční pomoci. Realizace projektu proto musí být možná právě jen díky protihodnotě získané výměnou za redukci CO2. Projekt musí být kompletně financován prodejem emisních povolenek a je nutné doložit, že není možný jiný způsob financování. Projekty, jejichž hospodářská rentabilita je zajištěna a které mohou být realizovány rovněž bez těchto příjmů, toto kritérium nesplňují a nemohou tak být ke kompenzaci emisí CO2 využívány.

Vyloučení dvojího započtení : Redukce CO2 lze zohlednit pouze jednou a není možné je započíst ještě jinak. To musí zajistit předkladatel projektu. Fotovoltaická elektrárna vyrábějící zelenou energii tak nemůže být uvedena v rámci projektu na ochranu klimatu vzhledem k tomu, že elektřina vyráběná z obnovitelných zdrojů se již započítává do národních cílů snižování emisí v Německu.

Trvalost : Snížení emisí musí mít minimální délku trvání. Toto kritérium je důležité zejména pro projekty zaměřené na zalesňování a ochranu lesů: předkladatel projektu musí zaručit, že příslušné plochy budou chráněny po několik desítek let. Lesy, které se zakrátko vypálí a přemění na pastviny, nelze do projektu na ochranu klimatu zahrnout.

Kontrola nezávislými auditory : Projekty na ochranu klimatu musí být předmětem pravidelných auditů zaměřených na všechna výše uvedená kritéria a provedených nezávislými stranami, jako jsou TÜV, PwC nebo SGS. Auditoři zkontrolují, zda jsou dodržovány normy a ex post vyčíslí reálnou redukci CO2. U projektů se pak pravidelně vypracovávají zprávy o pokroku.

« Plně si uvědomujeme, že to není dost a že máme k dokonalosti ještě daleko. Čeká nás ještě dlouhá a náročná cesta, ale s vaší pomocí a pomocí našich partnerů se to podaří. Víme totiž, že jdeme správným směrem… Všichni musíme spotřebovávat méně, ale lépe ! » Guillaume RICHARD - spoluzakladatel Hardloop